•  
   منبع خبر : شهرآرا محله| 1394/04/21
   تعداد بازدید: 59
   کد: 74073
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
   نماینده جوانان شورای اجتماعی محله:

   امکانات سیس آباد در شأن پیشینه آن نیست

   نماینـده جوانـان شـورای اجتماعی محلـه سـیس آباد گفـت: متاسـفانه ایـن محلـه از داشـتن فرهنگسـرا و کتابخانـه یـا هـر فضایـی کـه بتوان در آن طـرح اوقـات فراغـت را اجـرا و کلاس هـای آموزشـی، ورزشـی و هنـری برگـزار کـرد، بی بهـره اسـت. همچنیـن ما ورزشـگاه یـا محلی بـرای ورزش صبحگاهـی بانـوان نداریـم.
   امکانات سیس آباد در شأن پیشینه آن نیست

   فاطمـه ارضـی در گفتگـو بـا شـهرآرامحله عنـوان کـرد: ایـن مشـکلات بارهـا در نشسـت های شـورای اجتماعـی محله مطرح شـده اما مسـئولان در پاسـخ خواهـان آن می شـوند کـه خـود اهالی محـل، مکانی را بـه ایـن منظـور در اختیـار شـهرداری قـرار دهند. ایـن در حالـی اسـت کـه شـهروندان ایـن محلـه از چنیـن تمکنـی برخـوردار نیسـتند.

   وی خاطر نشـان کـرد : سـیس آباد پیشـینه ای سیصدسـاله و مردمـی معتقـد و حزب اللهی دارد کـه 18شـهید تقدیـم انقـلاب کـرده و جوانانـی از ایـن محلـه در حوزه هـای گوناگـون بـه مـدارج بـالا رسـیده اند؛ بنابرایـن حـق محلـه مـا نابرخـورداری از امکانـات نیسـت.
   ارضـی با بیـان اینکـه نبود آگاهـی و فرهنگسـازی، مشـکالت امنیتـی را بـه دنبـال خواهـد داشـت، خواهـان توجـه مسـئولان بـه ایـن مسـئله و ارائـه امکانـات فرهنگـی و افزایـش امنیـت محلـه شـد.

   وی افـزود: سـال گذشـته مـن در سـالنی ورزشـی در نقطـه ای دیگـر از شـهر بـه عنـوان مربی مشـغول بـودم و اسـتقبال خـوب اهالـی سـیس آباد را از آن سـالن میدیـدم امـا ایـن اسـتقبال کمکـم بـه دلیل فاصلـه زیـاد سـالن از محلـه و ناامنـی مسـیر بـرای بانـوان کمتـر شـد. امسـال هـم پیـش از مـاه مبارک رمضـان بـا توجـه بـه شـوق و علاقـه بانـوان محلـه توانسـتیم هماهنگی هـای لازم را بـا بسـیج محـل و
   مکتب الزهـرا(س) برای برگـزاری ورزش صبحگاهی انجـام دهیـم امـا متاسـفانه فضـا و امکانـات واقعـا نامناسـب بـود.

   ایـن نماینـده شـورا گفت: محلـه سـیس آباد دختران جـو ان با اسـتعدادی دارد کـه در دو سـال اخیـر توانسـتند در قالـب تیمـی به نام فدک در سـه رشـته والیبال و هندبال و فوتسـال در مسـابقات شـهرداری مقـام کسـب کننـد امـا همیـن افـراد مسـتعد بعد از مـاه مبـارک کـه مسـابقات دوبـاره آغاز می شـود، در کجـا بایـد تمریـن کننـد؟
   وی اظهـار کـرد: گاهـی اهالی ناچـار می شـوند برای تفریـح و سـرگرمی بچه هـای خـود تـا بوسـتان های محـدوده خواجه ربیـع برونـد؛ از ایـن رو راه انـدازی بوسـتان بـرای ایـن محلـه بسـیار ضروری اسـت. نماینـده جوانـان شـورای سـیس آباد بیـان کـرد: بـه نظـرم میتـوان کاسـتی ها را دسـتکم درحـد ارائـه فضـای سـبز و ایسـتگاه های ورزشـی و محیط هایـی کوچـک بـرای تفریح و ورزش تـا انـدازه ای رفع کرد؛ بـه ویـژه اگـر توجه داشـته باشـیم کـه ایـن محدوده چقـدر پرجمعیـت و نیازمنـد امکانات اسـت.


   ارضـی پیشـنهاد داد: زمین هـای خالـی روبـه روی قبرسـتان سـیس آباد تـا خواجه ربیع فضای مناسـبی بـرای ایجـاد محیط هـای فرهنگـی و تفریحـی و ورزشـی اسـت؛ به ویژه اکنون که بـازار خرید و فروش اجنـاس مسـروقه جمـع شـده، میتـوان در ایـن زمین هـا سـالن سرپوشـیده سـاخت و در آن از پرداختـن بـه ورزش همگانی تـا رشـته های رزمی را ارائـه کرد تـا تمـام سـنین و زن و مـرد از آن بهره مند شـوند.

   تعداد بازدید: 59
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
   0 0
   آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
  • اخبار مرتبط
  • گزارش تصویری مرتبط
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 762,047
  تعداد بازدید امروز : 50
  تعداد بازدید دیروز : 1,121
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/14 12:31
 • ارتباط با مدیریت
  آدرس :
  مشهد- میدان امام حسین (ع)- خواجه ربیع 7 - بوستان بهار - سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد - طبقه +1  - اداره شوراهای اجتماعی محلات
  تلفن :05131297336
  فاکس :
  رایانامه :
 • کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه شورای اجتماعی محلات شهرداری مشهد می باشد.