شنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۳۵ ۲۸
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
INin2YbYqtiu2KfYqCDYqNmH2KrYsdmK2YbigIzZh9inINio2LHYp9mKINix2LPZitiv2q/ZiiDYqNmHINmF2LPYp9im2YQg2YXYrdmE2Yc=

فراخوان عضویت در مجمع داوطلبی شوراهای اجتماعی محلات؛

انتخاب بهترین‌ها برای رسیدگی به مسائل محله

مــردم هر جایــی که پــا بگذارند با خودشــان جوش و خروشــی وصف ناشــدنی به همراه می‌برند. شاید بهره بردن از همین ظرفیت بود که موجب شد شــورای اجتماعی محلات شکل بگیرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره شوراهای اجتماعی محلات مشهد، طی این مدت مردم به صورت کاملا داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی در جلسات شورای اجتماعی محله حاضر می‌شدند و بسیاری از مصوبات را نیز با کمک اهالی محله اجرایی می‌کردند. از اجرای مسابقات تا برگزاری کارگاه‌های مختلف در محله به وسیله اعضای شورای اجتماعی اجرا می‌شد. با این حال توقع از شورای اجتماعی بیشتر از چیزی بود که به نظر می‌رسید تا به آنجا که بنا شد برای انتخاب اعضای شــورا به جای داوطلبی بودن مجمعی تشکیل شود و بین داوطلبان بهترین‌ها انتخاب شوند.

 

در همین راستا رییس اداره اجتماعی، فرهنگی شــهرداری منطقــه2  از آغاز اکران20آویز، 5سازه 3در2 و 2 استرابرد 3در4 با محوریت شــرکت در مجمع داوطلبان شورای اجتماعی محلات خبر داد و گفت: تا امروز 5روز از پخش تراکت های تبلیغاتی در محله شــهید مطهری که به صورت پایلوت مجمع داوطلبان شورا در آن برگزار می شود، گذشته اســت. در صورت استقبال داوطلبان زمان ثبتنام 3روز افزایش می‌یابد.

 

سجاد رســتمی اضافه کرد: در این مرحله به صورت پایلوت مجمع داوطلبان در محله شــهید مطهری برگزار می شود و در مرحله بعد این مجمع در 2محله برگزار خواهد شد.

 

وی درادامه به زمان فراخوان عضویت داوطلبان شــورای اجتماعی اشــاره کرد و افزود: فراخوان عضویت در این محله از 25فروردین آغاز شده است و تا 10اردیبهشت ادامه دارد. در این طرح، تراکت با محتوای شــرایط عضویت در محله توزیع می شود تا علاقه مندان با شرایط ثبتنام آشنا شوند.

 

رستمی درباره شــرایط عضویت در شورای اجتماعی محله اینطور توضیح داد: شــرایط عضویت به این ترتیب است که فرد علاقه مند بایــد فرم درخواســت عضویت را پر کنــد. افزون بــر این مدارک مــورد نیاز که شــامل تصویر و اصــل کارت ملی و تمــام صفحات شناسنامه اســت؛ را به شــهرداری منطقه2 دفتر معاونت فرهنگی تحویل دهد. اصل و تصویر آخرین مــدرک تحصیلی برای برخی از نمایندگان شورای اجتماعی ضروری است.

 

رییس اداره اجتماعی، فرهنگی شــهرداری منطقه ادامــه داد: در این راســتا برای نماینده مسجد و کسبه حداقل دیپلم، نماینده سمن ها لیســانس و ســاکنان محله نیازمند مدرک تحصیلی نمی باشد. 2 قطعــه عکس پرســنلی نیز بــرای ثبتنام عضویت در شــورای اجتماعی محله ضروری است.

 

 رستمی درباره کرسی های این دوره از شــورای اجتماعی اینطور توضیح داد: در این دوره از شــورای اجتماعی 6 کرســی به ساکنان محله تعلق می گیرد. شــرایط حضور در این کرســی ها سکونت در محــدوده محله و علاقه مندی برای حضور در جلســات شــورای محله اســت. از این 6نفر حداقل یک نفر باید خانم و یک نفر هم بین 18تا29سال یعنی جوان باشــد. یک نفر از خانواده ایثارگران و یک نفر از جامعه معلولان اگر بود در این کرسی ها قرار می گیرند. دو نفر دیگر هر فردی که بیشــترین رأی را دریافــت کند در بین این افراد قرار می گیرد.

 

 وی ادامــه داد: افزون بر این 6کرســی که ســاکنان محله آن را پر می کنند، نماینــده مدارس عضــو دیگر این شوراست. نماینده مدارس می تواند معاون، مدیر یا معلم مدرسـه واقع در محله مورد نظر باشــد. پس از انجام فراخوان و ثبتنام نمایندگان مدارس بین شرکت کنندگان مشخص رأی گیری میشود.

 

 رستمی افزود: برای نماینده تشکل مردمی مدرک حداقل لیسانس در نظر گرفته شده است. تفاوت نماینده تشکل های مردمی در این دوره از شورا با دوره قبل در این است که تشکل حاضر در شورا باید از سازمان مردم نهاد مجوز داشته باشد. اگر تشکل موردنظر این مجوز را نداشت این کرسی به خیریه ها و هیئتها اختصاص پیدا می کند.

 

رییس اداره اجتماعی، فرهنگی شهرداری منطقه درباره دیگر کرسی های شــورا اینطور توضیح داد: نماینده مســجد کرســی دیگر شورای اجتماعی در دوره جدید است. سکونت در محله و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم از شرایط عضویت در این کرسی شوراست. اگر بنا باشد امام جماعت در این کرسی قرار بگیرد باید ساکن همان محله و دارای حداقل مدرک باشد.

 

وی افزود: درباره نماینده کسبه نکته حائز اهمیت این است که افزون بر دارا بودن مدرک حداقل دیپلم باید محل کسب و سکونت نماینده کسبه در همان محله مورد نظر باشد. اگر داوطلبان شرایط یکسانی از این جهت داشتند داوطلبی که سابقه سکونت بیشتری داشت در اولویت اســت. نماینده شهرداری هم کارشناس شهرداری است که به صورت انتصابی در این کرســی قرار می گیرد. نماینده کلانتری و پیشگیری از جرم از سوی فرمانده انتظامی و کلانتری انتخاب و به شورای اجتماعی معرفی خواهد شد.

 

 رستمی بیان کرد: نماینده بهداشــت در شورای اجتماعی از سوی کانون سلامت محله انتخاب می شود بناست دانشگاه علوم پزشکی به ازای هر محله یک کانون سلامت محله تشکیل دهد.

 

رییس اداره اجتماعــی، فرهنگی شــهرداری منطقه 2 افــزود: نماینده فرمانداری در محلاتی حضور دارد که بافت فرســوده دارد و زیر نظر ســتاد بازآفرینی قرار دارد. محلاتی مانند عامل که بافت فرســوده دارد، نماینده فرمانداری هم دارد.

 

رستمی یادآور شد: پس از پخش تراکت شرایط عضویت در محله و مکانهایی مانند مدارس، مساجد و... جلسه توجیهی برگزار می شود. روز تشــکیل مجمع داوطلبان هر کدام از نمایندگان 5 دقیقه اجازه دارند درباره ایده هایشــان صحبت کنند. ســپس مجمع داوطلبان برگزار می شود و بهترینها به عنوان نماینده مردم در این شورا حاضر می شوند.

 

منبع: شهرآرا محله

آدرس کوتاه شده: