پنجشنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۲۴ ۲۵
طبقه بندی:
  • محله ما
  • دبیرخانه
چچ
2KfYsiDZhdix2K/ZhdiMINio2Kcg2YXYsdiv2YXYjCDYqNix2KfZiiDZhdix2K/ZhQ==

فراخوان عضویت در مجمع داوطلبان شورای اجتماعی محلات منطقه12:

از مردم، با مردم، برای مردم

از دید جامعه شناسان و صاحب‌نظران همکاری مردم در اداره امور شــهری فقط بــه پرداخت عوارض ختم نمی شود، بلکه مردم در مدیریت ها و تصمیم گیری ها که به طور مستقیم بر زندگی آن‌ها تأثیر می گذارد، نیز سهیم هستند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره شوراهای اجتماعی محلات مشهد ، به دلیل گســتردگی مشــکلات و دغدغه های کلانشهرهایی همچون مشــهد، مشارکت واقعی و معنادار مردم در فرآیندهای برنامه ریزی و توســعه آن مورد تایید برنامه ریزان شهری بوده است که این مهم بیش از هر چیز در سطح خرد و محل های ضرورت می یابد. بنابراین با درنظرگرفتن این مطلب می توان اهمیت حضور شهروندان و مشارکت آنان در قالب شورایی را بیش از هرچیز به دو شکل مهم و اساسی شناسایی بهتر مشکلات بومی و جلب مشارکت شهروندان و استفاده از پتانسیل های مردمی در راستای بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی بیان کرد. همچنین علاوه بر موارد فوق، بازگرداندن هویت پیشین و از دســت رفته محله، تقویت نقش کارکردی محله در زندگی شهری، دسترسی به خدمات شهری در ســطح محله و جلب مشــارکت مردم محله در نیازسنجی، سیاستگذاری و برنامه ریزی و اجرایی از اهداف مدیریت شهری محله محور بوده است.

 چندی است مدیریت شهری از فراخوان عضویت در مجمع داوطلبان شــورای اجتماعی محلات منطقه خبر داده اســت، علی اکبر گلی، دبیر شورای اجتماعی محلات منطقه12 درباره کم و کیف انتخابات این دوره شــورای اجتماعــی محلات، تعداد کرسی ها و نحوه تقسیم آن، افزود: هدف از برگزاری مجمع شــورای اجتماعی محلات، مشارکت مردم در برنامه ریزی شهری است و با مشارکت شهروندان در مقیاس محله و برای تدوین و اجرای برنامههای فرهنگی، عمرانی و اجتماعی در چارچوب محلات تشکیل می شود.

 

وی گفت: فراخوان عضویت در محله از 25فروردین آغاز شده است و تا 10اردیبهشت ادامه دارد، از 10اردیبهشت تا 12اردیبهشت باید ســکونت در محله احراز شود و تعداد افراد شرکت کننده باید حداقل 3برابر کرسی ها باشد. داوطلبان برای ثبتنام می توانند تمام وقت با مراجعه به بولوارسجادیه، سجادیه7 از کارشناس مربوطه یا حفاظت فیزیکــی فرم را دریافت کنند و ثبتنام خود را انجام دهند. همچنین برای کسب اطلاع بیشــتر می توانند با شــماره 09159032490 )علی اکبر گلی، دبیر شــورای اجتماعی محــات منطقه12 )تماس بگیرند.

 

گلــی درباره مدارک مورد نیاز برای ثبتنام اعضا بیان کرد: شــرایط عضویت در شــورای محله به این شکل اســت که متقاضی باید فرم درخواست عضویت را تکمیل کند، علاوه براین باید مدارک مورد نیاز دیگر را که شامل 2قطعه عکس، تصویر و اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویر آن اســت به دفتر فرهنگی اداره ناحیه یک شهرداری منطقه تحویل دهد، همچنین ارائه اصل آخرین مدرک تحصیلی برای برخی نمایندگان الزامی است.

 

دبیر شــورای اجتماعی محلات منطقه دربــاره چگونگی تخصیص کرسی ها بین اقشار ساکن در محله اینگونه توضیح داد: در این دوره شــورای اجتماعی محالت، 6کرسی به ساکنان محله تعلق می گیرد، اگر در محلات صنف خاصی وجود داشته باشد، می توانیم درخواست اضافه شدن 3کرســی به 6کرسی موجود را داشــته باشیم که برای حضور در این کرسی ها سکونت در محدوده محله الزامی است. از این 6کرســی، یک نفر خانم، یک نفر از جوانان محل که ســن او باید بین 18تا 29سال باشد، یک نفر از خانواده ایثارگران، یک نفر هم از جامعه معلولان و 2نفر دیگر عضو علی البدل اســت.

 

علاوه براین 6کرسی که مختص ساکنان آن محله است، یک کرسی به نماینده مدارس تعلق میگیرد که میتواند مدیر، معاون یا معلم مدرسه ها ی باشد که در محله مورد نظر حضور دارد و پس از انجام فراخوان، ثبتنام و رأی گیری بین نمایندگان مدارس انتخاب می شود.

 

همچنین تشکل های مردم نهاد دارای یک کرسی در شورای اجتماعی محلات هستند. نماینده تشکل مردم نهاد حداقل باید مدرک تحصیلی لیسانس را داشته باشــد. تنها تفاوت تشکل های مردم نهاد نسبت به دوره قبل این است که این تشکل حتما باید از سازمان های مردم نهاد مجوز داشته باشــند و اگر بدون جواز باشد، این کرسی به خیریه ها یا هیئت های مذهبی اختصاص می یابد.

 

نماینده مســاجد کرسی دیگری است که به شرط سکونت در محل و دارا بودن مدرک دیپلم به واجدین شرایط اعطا می شود. این کرسی در سال های پیش فقط به امام جماعت مسجد تعلق می گرفت، اما در حال حاضر نمازگزاران و افراد بسیج مسجد نیز می توانند بر کرسی مساجد در شورای اجتماعی محلات بنشــینند مشروط بر اینکه سکونت در محل و مدرک دیپلم را دارا باشند. علاوه بر موارد فوق، نماینده کســبه در شوراست که حتما باید دارای مدرک دیپلم بوده و کســب و کار او در محله مورد نظر برقرار باشــد.

 

نماینده شــهرداری نیز دارای یک کرســی در شوراست که ازسوی مدیریت شهری انتخاب می شود. همچنین نماینده کلانتری و شبکه بهداشت دارای یک کرســی در شورای اجتماعی محالت هستند که به ترتیب بهوسیله کالنتری و کانون سلامت محله انتخاب می شوند. نماینده فرمانــداری هم در محلاتی حضور دارد که بافت فرســوده هستند و زیر نظر ستاد بازآفرینی قرار دارند.

 

 

منبع: شهرآرا محله

آدرس کوتاه شده: