سه شنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۳۸ ۴۸
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2K3YttmI2LEg2LTZh9ix2YjZhtiv2KfZhiDYr9ixINit2YQg2YXYs9in2KbZhCDZhdit2YTZhyA=

نگاه ساکنان محله بهشتی به فراخوان شورای اجتماعی محلات:

حضور شهروندان در حل مسائل محله

این روزها تبلیغاتی را با محتوای فراخوان شورای اجتماعی محلات بر در و دیوار شهر می بینید که حکایت از عضوگیری دوباره شوراهای اجتماعی محلات در مناطق دارد.

 در این سال‌ها متوجه شده اید که همکاری مردم در اداره امور شهری فقط به پرداخت عوارض ختم نمی شود، بلکه مردم در مدیریت ها  و تصمیمگیری هایی که به طور مستقیم بر زندگی آنها تأثیر می گذارد نیز سهیم هستند. گســتردگی مشکلات و دغدغه های کلانشهر مشهد، مشارکت واقعی شهروندان را در فرآیندهای برنامه ریزی و توسعه شهری می طلبد و مردم باید به معنای واقعی چشم و گوش مدیران شهری باشند.

 

شناسایی بهتر مشکلات بومی محلی، جلب مشارکت شهروندان و استفاده از پتانسیل های مردمی در راستای بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی دو هدفی است که مدیران شهری در این طرح به دنبال آن هستند. بازگرداندن هویت پیشین و ازدست رفته محلات، دسترسی به خدمات شهری در سطح محله ها و جلب مشارکت مردم محله در نیاز سنجی ها از دیگر اهداف این طرح است.

 

 

مردم در سرنوشت محله خودشان شریک شوند

 

 

 به ســراغ رییس اداره فرهنگی شــهرداری منطقه8 رفتیم تا دراین بــاره توضیح دهــد. معــاون فرهنگی اجتماعی شــهرداری منطقه8 دراین باره گفت: هــر جامع ای به مشــارکت مردمی نیــاز دارد، اما تا زمانی که بســتر این مشارکت وجود نداشــته باشــد، نهادها برای مشارکت شکل نمی گیرند، شورای اجتماعی محلات یکی از این بسترهاست تا شــهروندان ساکن در محلات بتوانند در امور محل سکونتشان نظر بدهند.

 

مســلم ابراهیم زاده ادامه داد: چند ســالی است که از تشــکیل شــوراهای اجتماعی محلات می گــذرد. در این ســالها شــوراها توانسته اند با آشــناکردن مردم با مسئولیت ها و وظایف شهروندیشان مشارکت واقعی را شکل دهند و مردم را در سرنوشت محله خودشان شریک کنند، اما قبول داریم در این بین کم وکاســتی هایی هم وجود داشته که دوطرفه است.

 

وی افزود: تلاش داریم در انتخاب دوباره اعضای شورای اجتماعــی محــلات و برنامه ریزی جدیــد بهره مندی بیشتری را از این طرح داشته باشیم. حضور نمایندگان مردمی از جمله جوانان، بانوان، ائمه جماعات، کسبه، فرهیختــگان و... در شــورای اجتماعــی محلــه باعث افزایش مشارکتهای اجتماعی در محلات خواهد شد.

 

ابراهیم زاده درباره وظایف شــورای اجتماعی محلات گفــت: نیازســنجی و اولویت بنــدی مســائل محله بر اســاس رأی گیــری و بررســی جوانــب هــر موضوع و جمــع آوری اطلاعات درباره آن، بررســی همه طرح ها و پیشــنهادهای مردمــی محلــه و طرح آن در شــورای اجتماعی محلات، برنامه ریزی برای اســتفاده از همه ظرفیت هــای مــادی و معنــوی محله ماننــد فضاهای فرهنگی، ورزشــی، مدارس، مساجد، کتابخانه ها و... برای حضور ســاکنان در فرصت هــای گوناگون و بیان دیدگاه های ســاکنان محله درباره مسائل محله شان از وظایف این افراد است.

 

شــورای اجتماعی محلــه با هــدف تقویــت، پویایی و اســتفاده از ظرفیته ای فعلا و نخبه محلی آغاز به کار خواهــد کرد که علاقه مندان می تواننــد برای ثبتنام و شــرکت در فعالیت های اجتماعی این شوراها با شماره 31295182 تمــاس بگیرند یا به شــهرداری منطقه8 واقــع در میــدان امام خمینــی، خیابــان فیاضبخش شــهرداری منطقه8 اداره فرهنگــی اجتماعی مراجعه کنند.

 

برای حل مشکلات محلات خود پیشگام باشید

 

 

 

 

 کارشناس فرهنگی شــهرداری منطقه8 نیز دراین باره گفت: شوراهای اجتماعی محلات در واقع پل ارتباطی مردم با مسئولان و مدیران شهری است که کمک شایانی به تصمیم گیری های شهری خواهد کرد.

 

وحید نعمت نیا ادامه داد: تشــکیل شــورای اجتماعی محلات بی تردید مشکلات مردم را کاهش و پیگیری از سوی مسئولان را هموار می کند. اداره این شورا به دست معتمدان و مردم هر منطقه از مزیت های طرح شــورای اجتماعی محلات به شمار می رود، ضمن اینکه پیگیری و رفع مشکلات و معضلات محلات را شتاب می بخشد

 

وی با تأکیــد بر این موضــوع که شــهروندان باید برای پیگیری و حل مشکلات محلات خود پیشگام باشند، افزود: مسئولیت شهروندی ایجاب می کند افراد ضمن مشارکت در امور محله و شهر خود، هم محله ای ها را هم به اینکار تشــویق کنند. در محله های ســنتی، اهالی محله در مدیریت، آبادانی، پاکسازی و ایجاد امنیت و نگهبانی از محله مشارکت داشــتند، اما این اتفاقات را در محلات امروزی کمتر می بینیم. به دلیل تغییر سبک زندگی مناسبات میان شهروندان می تواند در وضعیتی آسیب زا باشد

 

 

نمی دانیم مشکلاتمان را کجا مطرح کنیم

 

 

 به میان ســاکنان محله بهشــتی رفتیم تــا گفت وگویی دربــاره شــوراهای اجتماعی محلات با اهالی داشــته باشیم

 

مریم کلالی نژاد مدت 21سال است در خیابان جهان آرا ساکن است. ابتدا که موضوع را مطرح کردیم اطلاعات چندانــی دراین بــاره ندارد، امــا وقتی دربــاره وظایف اعضای شــورای اجتماعــی محله توضیــح دادیم ابراز خرســندی کرد و گفت: ساکنان هر محله همانطور که از خدمات نهادهای مختلف در محل سکونتشان راضی هستند از برخی مســائل هم گلایه مندند که نمی دانند برای رفع آن ها به کجا مراجعه کنند.

 

وی ادامــه داد: منزل ما نزدیک فروشــگاه شــهرداری است و ما مشکل پارک خودروها را در مقابل در منازلمان داریم. بارها اتفاق افتاده اســت که میخواستیم برای کاری ضروری بیرون برویم اما نتوانســته ایم ماشــین را بیــرون بیاوریم و درنهایــت باید آژانســی می گرفتیم تا بــه آن کاری که میخواهیم رســیدگی کنیــم. با پلیس راهور که تماس میگیریم فقط به افراد تذکر می دهند، اما نمیدانســتیم در شــهرداری مناطق هم کارشناس ترافیک حضور دارد و میتوانیم مشکلاتمان را با آنها مطرح کنیــم. اینکــه شــهروندان بتوانند در مســائل محله شــان نظر بدهند موافقــم و این نــوع فراخوان را بیشتر می پســندم تا اینکه مدیران گرد هم جمع شوند و بدون درنظرگرفتن مشکلات اهالی تصمیم بگیرند.

 

علــی ظریف 20ســالی از ســکونتش در خیابان پارس می گــذرد. او هــم دراینبــاره ابــراز خرســندی کرد و گفت: خیلی وقت ها می شــنوید که می گویند ما مردم مطالبه گــری نیســتیم، اما فکــر می کنم این درســت نیســت. اگــر بدانیم از کجا و چه کســانی درخواســت داشته باشیم به طور حتم مشکلمان را مطرح میکنیم، اما وقتی نمیدانیم برای رفع مشــکل بــه کجا مراجعه کنیــم کارمــان بی نتیجه می مانــد و فرد خســته از کار بی ثمر عقب نشــینی می کند. اگــر همینطور اعضای شــورای اجتماعی از بین مردم محله انتخاب شــوند و بتوانند صدای ساکنان محله را به گوش مدیران شهری برسانند، بســیاری از مســائل حل خواهد شد. به طور مثلا در بارندگی هــای اخیر به دلیل کوتاهی پیمانکار و قرارندادن ســرپوش روی فاضلاب هایی که کندهکاری کرده بودند، آب های فاضلاب به خانه یکی از همسایه ها ســرایت کرده بود و زندگیشان پر از فاضلاب شده بود.  این خانواده که نمی دانســتند موضوع را با چه کســی مطرح کنند، موضوع را به همان پیمانکار اطلاع دادند و او هم با زرنگی تمام ســرپوش فاضلاب را گذاشت و از زوایای مختلف عکس گرفت و الان حرفشــان به جایی نرسیده اســت. اگر اهالی معتمدی داشــته باشند که ارتباط مستقیمی با مدیران شــهری داشته باشد، این اتفاقات در محلات نخواهد افتاد.

 

 

 

 

طرحها درست اجرا شود

 

 

 

 

مرضیه پشــت بارویی نیز از 15سـال پیــش در خیابان امید ساکن اســت. او دراین باره گفت: اینکه افرادی از سازمانهای مختلف محلی گرد هم جمع شوند و درباره مشکلات محله شــان صحبت کنند، طرح خوبی است به شرط آنکه اجرایی شود و طرح فقط روی برگه نباشد.  گاهی مسائلی در محلات به وجود می آید که نیاز به نظر سازمان های مختلف مانند کلانتری، مرکز بهداشت و... دارد. ارتباط گرفتن بی مقدمه با این افراد خیلی آســان نیست از طرفی بیشتر مردم ما دوست ندارند برای بیان مشکلاتشان به کلانتری مراجعه کنند، اما زمانیکه این رابطه دوســتانه باشد و معتمدان محل رفت وآمد داشته باشــند دیگر اهالی هم از رفتن به این مکانها احساس شرم و ترس نخواهند کرد.

 

 

معتمدانی با نام شورا

 

 

 

 

 الیــاس صفار، اهل اهواز 10ســالی اســت که ســاکن خیابان بهشــتی است. او با مقایســه تعامل شهروندان در مشــهد و اهواز گفــت: محله های مــا هویت خاص خودشــان را دارند. به طــور مثلا در اهــواز روابط افراد چهره بــه چهره بــود و مردم تعامــل زیادی بــا یکدیگر داشــتند. حس همدلــی و هویت یابی و تعلــق به محله در آنجا بیشــتر بود. نقــش معتمدان و ریش ســفیدان محله در حل و فصل مشــکلات و مســائل مبتلا به محله و همیاری اهالی برای رســیدگی به مسائل نیازمندان و جوانان و ... همه و همه نمودهایی از مشارکت همدلانه مردم بــا یکدیگر بود. امــا در اینجا فردگرایی را بیشــتر مشاهده می کنید. در یک آپارتمان همسایه ها با یکدیگر بیگانه اند و کمتر یکدیگر را می بینند و بهتر است بگویم، حداقل تعامــل را با هــم دارند. به اصطلاح خودشــان همسایه از همسایه خبر ندارد. این تعامل نداشتن مانع شناخت و درک هم محلی ها از مســائل، نیازمندی ها و توانمندی های یکدیگر است.

 

وی ادامه داد: تصورم بر این است شوراهای اجتماعی محلاتی کــه از آن صحبت می کنید، همــان معتمدان قدیم هســتند که برای همسایگانشان وقت می گذارند و به دنبال رفع مشکلات محله هستند.

 

 

منبع: شهرآرا محله

آدرس کوتاه شده: