چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۳۱ ۴۳۸
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2KLZitmK2YYg2LHZiNmG2YXYp9mK2Yog2KfYsiDYp9iz2YbYp9ivINin2LHYqtmC2KfYjCDZiCDYqti52KfZhNmKINmF2K3ZhNin2Kog

آیین رونمایی از اسناد ارتقا، و تعالی محلات

سند ارتقا، و تعالی محلات جهت بهره مندی و استفاده مفید از ظرفیتها ، فرصتها و نقاط قوت محلات و نیز ترسیم نقشه راه شوراهای اجتماعی محلات تدوین گردیده است .

 
 در جهان امروز و در شرایطی که پیشرفت وگسترش شتابان فناوری، عرصه های نامکشوف علم را درنوردیده و فرازهایی از توانایی و خلاقیت، اندیشه انسان را به نمایش می گذارد و در عصری که هر لحظه آن شاهد پدیده های جدیدی از نبوغ بشری است، آمار و اطلاعات و شناخت ظرفیتهای موجود، نقش و جایگاه مهم خود را به گونه ای باز یافته است که نیازی به تشریح و توصیف ضرورت وجودی و اهمیت آن نیست و به جرأت می توان گفت که زیربنای برنامه ریزی و تعالی، شناخت صحیح و درست و روز آمد می باشد. دبیرخانه شورا های اجتماعی محلات با مشاهده و آگاهی ضعف اطلاعات و آمارهای پراکنده و گاه متناقض، جهت تهیه و تدوین برنامه ها بر حسب محلات مختلف مشهداقدام به یکسان سازی و تدوین الگوی واحد برای تمامی محلات مشهد در قالب "اسناد ارتقا ء وتعالی محلات" نموده است. تهیه این اسناد با اهداف زیر انجام پذیرفته است :
1.شناسایی ظرفیت ها، نیازها و آسیبهای موجود در محلات
2.ایجاد انسجام در اطلاعات موجود و شناسایی کمبودهای اطلاعاتی و آماری در مورد محلات
3.افزایش آگاهی همکاران شهرداری ،معاونت فرهنگی و اعضای شوراهای اجتماعی محلات و فعالین عرصه فرهنگی اجتماعی
4.تحلیل وضع موجود در شهر به تفکیک محلات
5.برنامه ریزی شهری مبتنی بر واقعیت و با ضریب خطای کمتر
6.جریان سازی اجتماعی 
   در ادامه به 10 شاخص مورد نظر اشاره می شود که شاکله اصلی اسناد را شکل داده است واطلاعات کامل و جامعی از مناطق و محلات مختلف شهر مشهد را بیان می نماید. با وجود این شاخص ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف محلات، فرایند برنامه ریزی محلات آسان تر می گردد.
1.مقدمه وکلیات 
2.موقعیت جغرافیایی
3.اطلاعات پایه جمعیتی 
4.تسهیلات شهری 
5.ظرفیت های انسانی 
6.نشانه های محله 
7.فرصت ها ونقاط قوت محله
8.تهدید ها ونقاط ضعف محله
9.جمع بندی و نتیجه گیری 
10.پیشنهادات واولویتهای اجرایی
 
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5347927411397
Qt: 2.594717502594