چهارشنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۰۵ ۳۳۸
طبقه بندی: نوید
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINin2LnYttin2Yog2LTZiNix2KfZiiDYp9is2KrZhdin2LnZiiDZhdit2YTZhyDZhtmI2YrYryDYp9iyINiu2KfZhtmHINiz2KfZhNmF2YbYr9in2YYg2KrZiNizIA==

بازدید اعضای شورای اجتماعی محله نوید از خانه سالمندان توس

سالمندان به عنوان سرمایه های اجتماعی هر جامعه ای هستند و تکریم وتوجه به این قشر آسیب پذیر از وظایف ویژه هر یک از اعضا ی جامعه است.

اعضای شورای اجتماعی محله نوید به مناسبت سال جدید ازمرکز نگهداری سالمندان توس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، با توجه به مصوبه شورای اجتماعی محله نوید مبنی بر بازدید از مرکز سالمندان توس 35 ، بازدید از این مرکز به منظور دلجویی و احترام به مقام سالمندان صورت گرفت.

سالمندان به عنوان سرمایه های اجتماعی هر جامعه ای هستند و تکریم وتوجه به این قشر آسیب پذیر از وظایف ویژه هر یک از اعضا ی جامعه است.

این بازدید با هدف ارتقاء سطح خرد جمعی در بزرگداشت ارزش سالمندان ،تکریم این قشر ارزشمند و ارزش‏ نهادن به بزرگان بنابرتوصیه موکد دین مبین اسلام انجام شد .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2763133049011
Qt: 2.2910451889038