شنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۴۰ ۲۵۷
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YPZhdix2YjZitmKINqG2YrYs9iq2J8=

کمرویی چیست؟

به کلام ساده، کمرویی یعنی «خود توجهی» فوق العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران؛ زیرا کمرویی نوعی ترس یا اضطراب اجتماعی است که در آن، فرد از مواجه شدن با افراد ناآشنا و ارتباطات اجتماعی گریز دارد.

کمرویی یک توجه غیر عادی و مضطربانه به خویشتن در یک موقعیت اجتماعی است که در نتیجه آن، فرد دچار نوعی تنش روانی ـ عضلانی می شود و شرایط عاطفی و شناختی اش متأثر گردیده، زمینه بروز رفتارهای خام و ناسنجیده و واکنش های نامناسب در وی فراهم می شود. به دیگر سخن، پدیده کمرویی به یک مشکل روانی ـ اجتماعی و آزار دهنده شخصی مربوط می شود که همواره به صورت یک ناتوانی یا معلولیت اجتماعی ظاهر می گردد. به کلام ساده، کمرویی یعنی «خود توجهی» فوق العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران؛ زیرا کمرویی نوعی ترس یا اضطراب اجتماعی است که در آن، فرد از مواجه شدن با افراد ناآشنا و ارتباطات اجتماعی گریز دارد. بنابراین:
 
1ـ کمرویی روبه رو شدن با افراد جدید را برای فرد، نگران کننده و دشوار می کند.
 
2ـ کمرویی وارد شدن به اماکن جدید و کسب و کار و تجارت تازه را برای فرد سخت می نماید.
 
3ـ کمرویی مخفی شدن از انظار و احساس عجز در عین توانمندی را سبب می شود.
 
باید توجه داشت که احساس کمرویی افراد همیشه در برابر انسان ها متبلور می شود؛ نه در برابر حیوانات، اشیا و موقعیت های طبیعی و جغرافیایی.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه