سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۲۱:۴۲ ۳۰
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YfZgdiqIEM=

هفت C

برقرار ساختن فرایند مستمر آموزش در زندگی از عوامل مهم موفقیت به شمار می آید . برنامه های آموزشی فراوانی به صورت رسمی و غیر رسمی و آزاد در اطراف ما وجود دارد و تجارب بسیار می توان از آن ها کسب کرد . امروزه بحث آموزش مادام العمر مطرح است . انسان باید همواره در حال آموختن و یادگیری بهینه باشد .

 برای موفقیت و بهره وری بهینه از زمان، خصوصا در آغاز یک تحول و مهم تر از همه در شروع سال جدید، توجه به هفت عامل اساسی یا هفت C ضرورت دارد:

1 . اعتماد و ایمان، (confidence and trast)

بهره وری و کیفیت در طول زمان تنها در صورتی بهبود می یابد که انسان با ایمان و اعتماد به هدف گام بردارد . اگر این اعتماد نباشد، اهداف لرزان و مسیرها مبهم و راه تاریک و مه آلود می گردد و حتی در درون آدمی مقاومت منفی به وجود می آید . ارشمیدس، ریاضی دان نامی یونان، می گوید: «اهرمی از اعتماد و ایمان به من دهید تا بدون محاسبات ریاضی زمین را جابه جا کنم . » (5)

2 . همکاری و تعهد، (cooperation and commintment)

وقتی انسان با اعتماد به مسیر و برنامه و هدف گام بر می دارد، موانع را درهم می شکند . آدمی مجموعه ای از قوای مختلف درونی است . برای موفقیت باید تمام قوای او با هم همکاری کنند و تعهد در وی شعله ور شود .

3 . ارتباطات، (communication)

امروزه مانع اصلی موفقیت برنامه ها در اغلب موارد، عدم ارتباطات مؤثر با افراد و محیطهای جهت دهنده است . فرد باید بداند باچه مراکزی، چه افرادی و چه محیط هایی ارتباط برقرار کند تا موفقیت خود را رقم بزند . اطلاعات پیش شرط ارتباطات صحیح است .

4 . همبستگی، (coherence)

بهبود برنامه و تحصول بهره وری باید بر مبنای همبستگی تمام وجود فرد با آرمان ها و برنامه ها باشد . این نکته در هر دو مرحله برنامه ریزی و اجرا مهم است .

5 . استمرار، (continiuty)

افرادی موفق به شمار می آیند که افزون بر داشتن برنامه پیوسته به آن مقید باشند . بنابراین، پی گیری اهداف در برنامه ریزی و اجرا هرگز نباید فراموش شود .

6 . خلاقیت، (Creativity)

به رغم همه تلاش ها، بدون خلاقیت و نوآموزی بهره وری بهبود نمی یابد . البته خلاقیت تنها به مرحله اجرا اختصاص ندارد و در مرحله برنامه ریزی نیز بسیار کارساز و راهگشا است .

7 . آموزش مستمر، (continuous training)

برقرار ساختن فرایند مستمر آموزش در زندگی از عوامل مهم موفقیت به شمار می آید . برنامه های آموزشی فراوانی به صورت رسمی و غیر رسمی و آزاد در اطراف ما وجود دارد و تجارب بسیار می توان از آن ها کسب کرد . امروزه بحث آموزش مادام العمر مطرح است . انسان باید همواره در حال آموختن و یادگیری بهینه باشد .

امروزه ثابت شده است حتی 90درصد مقید شدن به اصول فوق، خود را از حالت «زنده مانی » به عرصه «زندگانی » می آورد . نباید فراموش کنیم که چنان که ارنست ریوز (6) می گوید: در زندگی ما «هر روز یک روز جدیدی است با امکانات جدیدتر و فرصت های نامحدود .» سخت کوشی امروز پیروزی فردا را رقم خواهد زد . ما که عمدتا روزهای متوالی برای ساختن آینده بهتر کار می کنیم، نباید این مثلث طلایی را از یاد ببریم:

1 . برای به دست آوردن دانش و موفقیت باید مطالعه کرد .

2 . برای خردمند شدن باید مشاهده کرد .

3 . برای یادگیری و موفقیت در امور باید برنامه ریزی کرد; زیرا هیچ حد و مرزی در این خصوص وجود ندارد .

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه