پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۴۲ ۴۵
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YbZg9in2KrZiiDYqNix2KfZiiDZhtmI2KLZiNix2Yo=

نکاتی برای نوآوری

برای رسیدن به خلق ایده های نوآورانه، رعایت بعضی از نکات، سبب تسهیل و تسریع روند نوآوری می شود که به برخی از آنها اشاره می کنیم: 1. حساسیت درباره ایده و افکار خود و یادداشت برداری از آنها؛ 2. کسب اطلاعات لازم درباره ماهیت، شناخت و شرایط و عوامل خلاقیت و نوآوری؛ 3. عادت به حل مسائل از راه های گوناگون؛ 4. مطالعه و کسب اطلاعات در زمینه های مختلف؛ 5. آشنایی با زندگی نامه های افراد نوآور؛ 6. استفاده از فکر و اندیشه دیگران با مشارکت دادن آنان در تصمیم گیری ها؛ 7. برنامه ریزی و هدف گذاری برای نوآوری و شکوفایی؛ 8. فراهم آوردن فضا و محیط نوآور و خلاّق، در محل کار و زندگی، برای شکوفایی و نوآوری؛ 9. تلاش برای شناسایی و رفع موانع نوآوری و خلاقیت در محیط کار و زندگی؛ 10. تشکیل جلسات فکر و اندیشه با افراد موفق و نوآور

برای رسیدن به خلق ایده های نوآورانه، رعایت بعضی از نکات، سبب تسهیل و تسریع روند نوآوری می شود که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
 
1. حساسیت درباره ایده و افکار خود و یادداشت برداری از آنها؛
 
2. کسب اطلاعات لازم درباره ماهیت، شناخت و شرایط و عوامل خلاقیت و نوآوری؛
 
3. عادت به حل مسائل از راه های گوناگون؛
 
4. مطالعه و کسب اطلاعات در زمینه های مختلف؛
 
5. آشنایی با زندگی نامه های افراد نوآور؛
 
6. استفاده از فکر و اندیشه دیگران با مشارکت دادن آنان در تصمیم گیری ها؛
 
7. برنامه ریزی و هدف گذاری برای نوآوری و شکوفایی؛
 
8. فراهم آوردن فضا و محیط نوآور و خلاّق، در محل کار و زندگی، برای شکوفایی و نوآوری؛
 
9. تلاش برای شناسایی و رفع موانع نوآوری و خلاقیت در محیط کار و زندگی؛
 
10. تشکیل جلسات فکر و اندیشه با افراد موفق و نوآور

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه