پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۳۷ ۴۳
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LTYsdin2YrYtyDZvtix2YjYsdi0INmIINmG2YjYotmI2LHZig==

شرایط پرورش و نوآوری

برای تحقق نوآوری و خلاقیت و نیز تقویت آن، شرایطی لازم است که بی توجهی به آنها مانع از نوآوری می شود. از جمله این شرایط می توان موارد زیر را نام برد:
1. فضای خلّاق اجتماعی و عمومی
نوآوری در جایی متولد می شود که پذیرفته شود. در جوامع و سازمان هایی که مدیران، آماده شنیدن ایده های نو نبوده، و در پی کشف راه های جدید نیستند، نوآوری شکل نمی گیرد. مطلق گرایی و اصرار بر درستی روش ها و ابزارها و فنون موجود، مانع جدی تحقق نوآوری است.
2. نامحدود بودن زمان و چارچوب
تفکر در فرد نوآور باید معطوف به زمانی محدود نباشد؛ چرا که محدود کردن افراد به زمان خاص، مکان خاص و چارچوب و محدوده خاص، اجازه نوآوری را به فرد نخواهد داد و در او کوتاه نگری شکل می گیرد که خود باعث روزمرگی و در نتیجه، مانع شکل گیری نوآوری می شود؛ حال آنکه ایجاد، توسعه و تعمیق نوآوری، نیازمند حوصله و زمان دادن به نوآوران است.
3. ایجاد نظام حمایت و بهره برداری از نوآوری ها
برای اینکه جامعه از گزند سلیقه گرایی رهایی یابد، لازم است در جامعه و سازمان ها، نظام راهبری و بهر ه برداری از نوآوری و خلاقیت ایجاد شود. بدون طراحی و استقرار نظامی مشخص، نمی توان نوآوری را در جامعه به وجود آورد و تقویت کرد. در فرآیند نوآوری، اصل بر این است که افراد خلاق چیزهایی را می بینند که دیگران نمی بینند. ازاین رو، با محدود کردن آنان به اینکه فقط در چارچوب انتظارات بیندیشند، هرگز زایش فکری ایجاد نخواهد شد.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه