پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۳۱ ۳۰
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LHYp9mHINmH2KfZiiDZvtix2YjYsdi0INmG2YjYotmI2LHYp9mG

راه های پرورش نوآوران

انسان موجودی است که برای بقا و ادامه حیات، همواره نیازمند ایجاد اندیشه های نو و راه های تازه است. سیر و حرکت انسان در زمینه های گوناگون زندگی، به بعد خاص و مورد خاص محدود نیست.

دوران جوانی، زمان مناسبی برای تحرک، آفرینش و یادگیری است. امروزه با توجه به اهمیت و تأثیر خلاقیت و نوآوری در ابعاد گوناگون زندگی بشری و سامان دهی امور مختلف، دانشمندان راهکارها، روش ها، تکنیک هایی را برای پروراندن آن ارائه داده اند که با به کارگیری آنها، افراد خواهند توانست ساختار فکری خود را آگاهانه تغییر دهند و بهبود ببخشند.


قابلیت پرورش نوآوری
 
انسان موجودی است که برای بقا و ادامه حیات، همواره نیازمند ایجاد اندیشه های نو و راه های تازه است. سیر و حرکت انسان در زمینه های گوناگون زندگی، به بعد خاص و مورد خاص محدود نیست. از طرفی، این ویژگی، قابلیت پرورش یافتن و تقویت شدن را دارد و در این میان، دوره جوانی، زمان بسیار مناسبی برای پرورش استعدادهای خلاقانه و بروز نوآوری هاست. 
از دیدگاه روان شناسان نیز قابلیت تقویت و پرورش خلاقیت و نوآوری در افراد وجود دارد و این قابلیت، در صورت فراهم آوردن زمینه های اجتماعی، محیطی، خانوادگی و فکری امکان پذیر می باشد.
پرورش خلاقیت و نوآوری در جوانان، همانند پرورش دانه است. همان گونه که دانه برای رشد و شکوفا شدن به فراهم آوردن زمینه ها و شرایطی چون خاک، نور و هوای مساعد و مراقبت باغبان نیازمند است، جوانان نیز برای به فعلیت رساندن خلاقیت خود، نیازمند زمینه هستند. 
بدون آموزش و فراهم آوردن زمینه های پرورش خلاقیت و نوآوری، تنها استعداد ذاتی باقی می ماند، ولی با آموزش روش های نظام مند، می توان خلاقیت و نوآوری را در سطح بالاتری قرار داد

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه