دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۱۷ ۷۷
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LHYp9mHwq3Zh9in2Yog2LHYtNivINmIINiq2LnYp9mE2Yog2LnZhNmF2Yog2Ygg2KrYsdmC2Yog2K/YsSDZhtmI2KLZiNix2Yo=

راه­های رشد و تعالی علمی و ترقی در نوآوری

موفقیت در هر امری بستگی به شناخت اهداف و راه­های صحیح و شیوه­ی پیمودن آن­ها دارد. پس از روشن شدن هدف نوآوری لازم می­دانیم که به ترسیم راه­های مؤثر در سرعت بخشیدن به سوی هدف، بپردازیم: 1. توجه و تدبر در قرآن؛ اعتقاد همه­ی مسلمانان بر این است که قرآن، برترین معجزه­ی پیامبر خاتم حضرت محمد9 و تنها پشتوانه­ی ابدی نبوت آن حضرت است. و چون دین اسلام، آخرین شریعت جاودانه است؛ پشتوانه­ی آن هم باید جاودانه باشد و جاودانه بودن قرآن به این معناست که در همه­ی برهه­های زمانی و برای همه­ی بشر، همه­ی احکام و دستورات آن، هدایت­گر و روشن­گر به سوی سعادت دنیا و آخرت است، و اگر چنین نباشد؛ زمین از حجت الهی خالی و مردمان از نعمت هدایت حقیقی محروم خواهند شد. به حکم عقل دین جاودانه باید معجزه و آیتی جاودانه داشته باشد، و آن معجزه جز از طریق علم و معرفت امکان ندارد. زیرا معجز­اتی که از راه محسوسات و امور مادی واقع شوند، پایان می­یابند، ولی علم و معرفتی که از علم مطلق الهی جوشیده باشد، هرگز فنا و پایان در آن راه ندارد. در حقیقت قرآن قانون اساسی الهی است که به بشریت اعطا شده و در آن همه­ی قانون­های کلی مورد نیاز انسان بیان شده است. امام خمینی1 در این زمینه فرموده است: قانون­های کلی اساسی مانند قانون مالیات و قانون قضا و قانون نظام و قانون ازدواج و طلاق و قانون میراث و قانون معاملات از قبیل تجارت و اجاره و صلح و هبه و مزارعه و شرکت و مانند آن­ها و قانون ثبت و قانون مجازات عمومی مانند حدود و قصاص و قانون تبلیغات و قانون جلوگیری از منکرات مانند شرب مسکرات و قماربازی و ساز و نواز و زنا و لواط و سرقت و خیانت و قتل و غارت و قانون تطهیر و تنظیف و قانون کلی عبادات مانند نماز و روزه و حج و وضو و غسل و امثال آن­ها، همه در قرآن وارد است.([9]) و در جای دیگر، قرآن و سنت را در کنار یکدیگر، جامع دستورات سعادتمند بشریت معرفی فرموده است: قرآن مجید و سنت شامل همه­ی دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد در کافی،([10]) فصلی به عنوان تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است و کتاب یعنی قرآن ﴿... تبیاناً لکلّ شیءٍ﴾([11]) روشن­گر همه چیز و همه­ی امور است. امام سوگند یاد می­کند ﴿طبق روایات﴾ که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت است و در این شکی نیست.([12]) امام مؤمنان علی7 درباره­ی قرآن فرمود: الا ان فیه علم ما یأتی والحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم بینکم؛ آگاه باشید که دانش آینده و سخن از گذشته و داروی درد ﴿بیماری﴾ شما و نظام زندگی­تان، همه در آن ﴿قرآن﴾ آمده است.([13]) در سخنی دیگر آن حضرت، در معرفی قرآن فرموده است: به یقین بدانید که قرآن نصیحت کننده و پند دهنده­ای است که در ارشاد پیروان خود خیانت نمی­کند و آن هدایت­گری است که گمراه نمی­کند و گویند­ه­ای است که در گفتارش دروغ نمی­گوید و کسی با این قرآن ننشست و در آن تدبر و اندیشه نکرد، مگر آن که چون از نزد آن برخاست هدایت و رستگاری­اش افزایش یافت و از گمراهی او کاسته شد.([14]) و در مقابل نسبت به خطر جدایی از قرآن هشدار داده و این توهم که بدون قرآن بتوان مشکلات و نیازمندی­های فردی و اجتماعی جامعه را برطرف کرد را به شدّت رد می­فرماید: ولا لاحدٍ قبل القرآن من غنی؛ هیچ کس بدون قرآن، بی­نیاز نخواهد بود.([15]) اگر تمامی علوم و تجربه­های بشری به خدمت گرفته شوند و همه­ی افکار و اندیشه­ها بسیج گردند، بدون قرآن هرگز راه به جایی نخواهند برد. بنابراین باید اصول کلی و خطوط اصلی را از قرآن گرفت و با تدبر و اندیشه و استفاده از تجارب علمیِ به دست آمده، راه حل مشکلات را پیدا کرد

 موفقیت در هر امری بستگی به شناخت اهداف و راه های صحیح و شیوه ی پیمودن آن ها دارد. پس از روشن شدن هدف نوآوری لازم می دانیم که به ترسیم راه های مؤثر در سرعت بخشیدن به سوی هدف، بپردازیم:
 
1. توجه و تدبر در قرآن؛ اعتقاد همه ی مسلمانان بر این است که قرآن، برترین معجزه ی پیامبر خاتم حضرت محمد9 و تنها پشتوانه ی ابدی نبوت آن حضرت است. و چون دین اسلام، آخرین شریعت جاودانه است؛ پشتوانه ی آن هم باید جاودانه باشد و جاودانه بودن قرآن به این معناست که در همه ی برهه های زمانی و برای همه ی بشر، همه ی احکام و دستورات آن، هدایت گر و روشن گر به سوی سعادت دنیا و آخرت است، و اگر چنین نباشد؛ زمین از حجت الهی خالی و مردمان از نعمت هدایت حقیقی محروم خواهند شد. به حکم عقل دین جاودانه باید معجزه و آیتی جاودانه داشته باشد، و آن معجزه جز از طریق علم و معرفت امکان ندارد. زیرا معجز اتی که از راه محسوسات و امور مادی واقع شوند، پایان می یابند، ولی علم و معرفتی که از علم مطلق الهی جوشیده باشد، هرگز فنا و پایان در آن راه ندارد. در حقیقت قرآن قانون اساسی الهی است که به بشریت اعطا شده و در آن همه ی قانون های کلی مورد نیاز انسان بیان شده است. امام خمینی1 در این زمینه فرموده است:
 
قانون های کلی اساسی مانند قانون مالیات و قانون قضا و قانون نظام و قانون ازدواج و طلاق و قانون میراث و قانون معاملات از قبیل تجارت و اجاره و صلح و هبه و مزارعه و شرکت و مانند آن ها و قانون ثبت و قانون مجازات عمومی مانند حدود و قصاص و قانون تبلیغات و قانون جلوگیری از منکرات مانند شرب مسکرات و قماربازی و ساز و نواز و زنا و لواط و سرقت و خیانت و قتل و غارت و قانون تطهیر و تنظیف و قانون کلی عبادات مانند نماز و روزه و حج و وضو و غسل و امثال آن ها، همه در قرآن وارد است.
 
و در جای دیگر، قرآن و سنت را در کنار یکدیگر، جامع دستورات سعادتمند بشریت معرفی فرموده است: قرآن مجید و سنت شامل همه ی دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد در کافی،فصلی به عنوان تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است و کتاب یعنی قرآن ﴿... تبیاناً لکلّ شیءٍ﴾روشن گر همه چیز و همه ی امور است. امام سوگند یاد می کند ﴿طبق روایات﴾ که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت است و در این شکی نیست.
 
امام مؤمنان علی7 درباره ی قرآن فرمود:
 
الا ان فیه علم ما یأتی والحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم بینکم؛ آگاه باشید که دانش آینده و سخن از گذشته و داروی درد ﴿بیماری﴾ شما و نظام زندگی تان، همه در آن ﴿قرآن﴾ آمده است.
 
در سخنی دیگر آن حضرت، در معرفی قرآن فرموده است:
 
به یقین بدانید که قرآن نصیحت کننده و پند دهنده ای است که در ارشاد پیروان خود خیانت نمی کند و آن هدایت گری است که گمراه نمی کند و گویند ه ای است که در گفتارش دروغ نمی گوید و کسی با این قرآن ننشست و در آن تدبر و اندیشه نکرد، مگر آن که چون از نزد آن برخاست هدایت و رستگاری اش افزایش یافت و از گمراهی او کاسته شد.
 
و در مقابل نسبت به خطر جدایی از قرآن هشدار داده و این توهم که بدون قرآن بتوان مشکلات و نیازمندی های فردی و اجتماعی جامعه را برطرف کرد را به شدّت رد می فرماید: ولا لاحدٍ قبل القرآن من غنی؛ هیچ کس بدون قرآن، بی نیاز نخواهد بود.
 
اگر تمامی علوم و تجربه های بشری به خدمت گرفته شوند و همه ی افکار و اندیشه ها بسیج گردند، بدون قرآن هرگز راه به جایی نخواهند برد. بنابراین باید اصول کلی و خطوط اصلی را از قرآن گرفت و با تدبر و اندیشه و استفاده از تجارب علمیِ به دست آمده، راه حل مشکلات را پیدا کرد

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه