شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۵۸ ۴۳
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LHZiti02YfCrdmKINmG2YjYotmI2LHZiiDYr9ixINin2YbYs9in2YY=

ریشه­ی نوآوری در انسان

براساس آنچه که گفته شد و نیز توجه به این نکته که انسان به صورت طبیعی و قهری شوق به کمال دارد؛ می­توان به راحتی نتیجه گرفت که نوآوری ریشه در وجود انسان دارد. به بیان روشن­تر، شوق به کمال و حقیقت مطلق به عنوان یک عامل روانی در همه­ی انسان­ها به ودیعه نهاده شده که حداقل ظهور آن در انسان، در به دست آوردن موقعیت برای بهتر زیستن جلوه می­کند.([4]) و زیستن نیز مراتب گوناگون دارد، همچنان که هم بر زیست کودک صدق می­کند و هم بر زیستن فرد خردمند متفکر. تفاوت مراتب با میزان شناخت هر انسان از هستی و چگونه زیستن، رابطه­ی تنگاتنگ دارد. هرچه شناخت صحیح­تر باشد؛ اراده قوی­تر و کمالِ در عمل، فزونی می­یابد. اینجاست که انسان ایستایی و در جا زدن را نمی­پسندد، بلکه به سوی کشف "نو"­ها پر می­گشاید و با رسیدن به آن، جان تازه می­گیرد و آن را پله­ای برای کشف جدید و کشف­های بعدی قرار می­دهد و به این ترتیب نواندیشی، مرام او و نوآوری روش او می­شود و لحظه­ای از تلاش باز نمی­ماند تا به وصل مبدأ مطلق و خالق نوآفرین نایل آید. در این صورت است که حقیقت هستی که دائماً نو می­آفریند: ﴿...کلّ یوم هو فی شأنٍ﴾([5]) در او تجلی نموده و او مظهر خدای نوآور می­شود.

براساس آنچه که گفته شد و نیز توجه به این نکته که انسان به صورت طبیعی و قهری شوق به کمال دارد؛ می توان به راحتی نتیجه گرفت که نوآوری ریشه در وجود انسان دارد. به بیان روشن تر، شوق به کمال و حقیقت مطلق به عنوان یک عامل روانی در همه ی انسان ها به ودیعه نهاده شده که حداقل ظهور آن در انسان، در به دست آوردن موقعیت برای بهتر زیستن جلوه می کند.و زیستن نیز مراتب گوناگون دارد، همچنان که هم بر زیست کودک صدق می کند و هم بر زیستن فرد خردمند متفکر. تفاوت مراتب با میزان شناخت هر انسان از هستی و چگونه زیستن، رابطه ی تنگاتنگ دارد. هرچه شناخت صحیح تر باشد؛ اراده قوی تر و کمالِ در عمل، فزونی می یابد. اینجاست که انسان ایستایی و در جا زدن را نمی پسندد، بلکه به سوی کشف "نو" ها پر می گشاید و با رسیدن به آن، جان تازه می گیرد و آن را پله ای برای کشف جدید و کشف های بعدی قرار می دهد و به این ترتیب نواندیشی، مرام او و نوآوری روش او می شود و لحظه ای از تلاش باز نمی ماند تا به وصل مبدأ مطلق و خالق نوآفرین نایل آید. در این صورت است که حقیقت هستی که دائماً نو می آفریند: ﴿...کلّ یوم هو فی شأنٍ﴾در او تجلی نموده و او مظهر خدای نوآور می شود.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه