شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۴۴ ۴۵
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LLZhtiv2q/ZiiDYrtmE2KfZgg==

زندگی خلاق

سالهای زندگی خلاق باید از قبل پیشبینی شود ـ مهم نیست که چند سال از عمر خود را پشت سر گذاشتهاید ـ برنامهای برای زندگی خود بریزید. مهم این است که همین حالا دستبه کار شوید. نکته مهم این است که باید در برنامهریزی، خود را بهعنوان انسانی که در این جهان زندگی میکند در نظر بگیرید. هر روز عمر را به مفهوم واقعی کلمه، زندگی کنید و از گرفتاریهای زندگی ترسی به دل راه ندهید. زندگی کردن در تمام لحظات عمر را یاد بگیرید. به جزئیاتی که زندگی شما را هیجان میبخشد بهای بیشتری بدهید و بدانید که خوردن نان و نیمرو هم لذتبخش است. باید احساس لذت را در جزئیترین امور زندگی پیدا کنید. سالهای عمر شما، علی رغم مشکلات، محدودیتها و خطرات که البته وجود دارد میتواند پر بار ولذتبخش باشد.اگر این را باور کنید خوشبختی در دو قدمی شماست. افسوس خوردن را فراموش کنید و بدانید که دیگران هم مثل شما شکستها و ناکامیهایی داشتهاند.

 سالهای زندگی خلاق باید از قبل پیشبینی شود ـ مهم نیست که چند سال از عمر خود را پشت سر گذاشته اید ـ برنامه ای برای زندگی خود بریزید. مهم این است که همین حالا دست به کار شوید.
 
نکته مهم این است که باید در برنامه ریزی، خود را به عنوان انسانی که در این جهان زندگی میکند در نظر بگیرید. هر روز عمر را به مفهوم واقعی کلمه، زندگی کنید و از گرفتاری های زندگی ترسی به دل راه ندهید.
 
زندگی کردن در تمام لحظات عمر را یاد بگیرید. به جزئیاتی که زندگی شما را هیجان می بخشد بهای بیشتری بدهید و بدانید که خوردن نان و نیمرو هم لذت بخش است. باید احساس لذت را در جزئی ترین امور زندگی پیدا کنید.
 
سالهای عمر شما، علی رغم مشکلات، محدودیت ها و خطرات که البته وجود دارد میتواند پر بار ولذت بخش باشد.اگر این را باور کنید خوشبختی در دو قدمی شماست. افسوس خوردن را فراموش کنید و بدانید که دیگران هم مثل شما شکست ها و ناکامی هایی داشته اند.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه