پنجشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۶ ۴۹
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXYsdiy2YfYp9mKINmG2YjYotmI2LHZiiDZhtmD2KrZhyDZhtmH2YU=

مرزهای نوآوری نکته نهم

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. نکته نهم: نوآوری دو پایه دارد: 1. پایه ثابت 2. پایه متغیر. هر کدام از این دو پایه نباشد، تحولی مثبت و تکاملی و نوآوری ارزشی تحقق نمی یابد. از بین رفتن پایه ثابت، سبب محو و مسخ و تغییر هویت و ماهیت اشیا و امور است و نداشتن پایه متغیر، سبب رکود و جمود و تحجّر و فرسودگی و کهنگی و زوال و نابودی فرد، جامعه نهاد، مؤسسه و صنعت و ... می شود. نفی نوآوری و نفی ثبات در جهان چه در مرحله اندیشه و چه در مرحله عمل هر دو خطاست. نفی ابعاد ثابت انسان و جهان، اشتباه در جهان بینی است و نفی نوآوری، اشتباه در رفتار و عملکرد انسان را در پی دارد. انسان در مقطع زمانی «حال» ایستاده است. «نفی گذشته و ثبات در جهان» زیر پای انسان را خالی می کند و نفی تغییر و تحوّل «آینده» او را با خطر مواجه می سازد. بریدن از گذشته، ریشه های درخت زندگی را می خشکاند و بریدن از آینده، رشد و شکوفایی و شادابی را متوقف می سازد. انسان موجودی سه بعدی است: گذشته، حال، آینده. در هر گونه برنامه ریزی برای او باید به هر سه بعد توجه شود. نوآوری هر روزه در سیاست ها و قوانین یک فاجعه است و نوآوری در مدیریت ها با مراقبت بر سیاست ها، قابل دفاع و منطقی است.

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته نهم: نوآوری دو پایه دارد: 1. پایه ثابت 2. پایه متغیر. هر کدام از این دو پایه نباشد، تحولی مثبت و تکاملی و نوآوری ارزشی تحقق نمی یابد.
 
از بین رفتن پایه ثابت، سبب محو و مسخ و تغییر هویت و ماهیت اشیا و امور است و نداشتن پایه متغیر، سبب رکود و جمود و تحجّر و فرسودگی و کهنگی و زوال و نابودی فرد، جامعه نهاد، مؤسسه و صنعت و ... می شود.
 
نفی نوآوری و نفی ثبات در جهان چه در مرحله اندیشه و چه در مرحله عمل هر دو خطاست. نفی ابعاد ثابت انسان و جهان، اشتباه در جهان بینی است و نفی نوآوری، اشتباه در رفتار و عملکرد انسان را در پی دارد. انسان در مقطع زمانی «حال» ایستاده است. «نفی گذشته و ثبات در جهان» زیر پای انسان را خالی می کند و نفی تغییر و تحوّل «آینده» او را با خطر مواجه می سازد. بریدن از گذشته، ریشه های درخت زندگی را می خشکاند و بریدن از آینده، رشد و شکوفایی و شادابی را متوقف می سازد. انسان موجودی سه بعدی است: گذشته، حال، آینده. در هر گونه برنامه ریزی برای او باید به هر سه بعد توجه شود. نوآوری هر روزه در سیاست ها و قوانین یک فاجعه است و نوآوری در مدیریت ها با مراقبت بر سیاست ها، قابل دفاع و منطقی است.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه