پنجشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۴ ۲۹
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXYsdiy2YfYp9mKINmG2YjYotmI2LHZiiDZhtmD2KrZhyDZh9i02KrZhQ==

مرزهای نوآوری نکته هشتم

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. نکته هشتم: تحولات در جهان را به دو بخش مهم می توان تقسیم کرد: 1. تحولات الهی و طبیعی. تحولات انسانی و ارادی. تحولات الهی همیشه تکاملی است. تحولات انسانی گاهی تکامی و گاهی انحطاطی است. تحولات الهی همیشه تحول احسن و برتر است. تحولات انسانی گاهی برترین تحول است و گاهی خوب است، گاهی تحول سقوط آفرین و انحراف از مسیر است. تحولات الهی همیشه سازنده و مثبت است. تحولات انسانی گاهی سازنده و گاهی تخریب کننده است. تحولات الهی همیشه با اهداف عالی آفرینش هماهنگ است. تحولات انسانی، گاهی هماهنگ و گاهی ناهمخوان است. انسان با اصلاح اندیشه و اخلاق و رفتار خویش، می تواند در جهان اثرگذار باشد و عالم را به سود خویش به کار گیرد و با جنایت و جهل و گناه خویش مانع بهره گیری از جریان مداوم رحمت الهی شود.


نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته هشتم: تحولات در جهان را به دو بخش مهم می توان تقسیم کرد:
 
1. تحولات الهی و طبیعی.
 
تحولات انسانی و ارادی.
 
تحولات الهی همیشه تکاملی است.
 
تحولات انسانی گاهی تکامی و گاهی انحطاطی است.
 
تحولات الهی همیشه تحول احسن و برتر است.
 
تحولات انسانی گاهی برترین تحول است و گاهی خوب است، گاهی تحول سقوط آفرین و انحراف از مسیر است.
 
تحولات الهی همیشه سازنده و مثبت است. تحولات انسانی گاهی سازنده و گاهی تخریب کننده است. تحولات الهی همیشه با اهداف عالی آفرینش هماهنگ است. تحولات انسانی، گاهی هماهنگ و گاهی ناهمخوان است.
 
انسان با اصلاح اندیشه و اخلاق و رفتار خویش، می تواند در جهان اثرگذار باشد و عالم را به سود خویش به کار گیرد و با جنایت و جهل و گناه خویش مانع بهره گیری از جریان مداوم رحمت الهی شود.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه