پنجشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۲ ۳۶
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXYsdiy2YfYp9mKINmG2YjYotmI2LHZiiDZhtmD2KrZhyDZh9mB2KrZhQ==

مرزهای نوآوری نکته هفتم

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. نکته هفتم: تحول های بنیادی در زندگی انسان در پنج بخش ظهور و بروز دارد: 1. تحول عقیدتی. تحول اخلاقی. تحول سیاسی. تحول اجتماعی. تحول رفتاری. وابستگی این تحولات به یکدیگر و تأثیر دو سویه آنها شایان توجه است. «ایمان» مهم ترین تحول عقیدتی و مایه نوسازی اندیشه ها و جهان بینی و اهداف و آرمان های انسان است. «تقوا» مهم ترین تحول اخلاقی و عامل قدرت اراده انسان در برابر امواج سهمگین سقوط اخلاق است. «ولایت اولیای الهی» مهم ترین تحول سیاسی و پذیرش نظام مدیریت الهی بر انسان و جهان است. «هجرت» گسستن از نظام کفر و شرک و پیوستن به امّت واحد اسلامی و مهم ترین تحول اجتماعی است. «توبه» و استغفار مهم ترین تحول بنیادی در رفتار انسان و باعث و قرار گرفتن مجدد در مدار تکامل و سوار شدن در قطار فضیلت و اخلاق و عدالت است. انسان این پنج نوع تحول را با کمک عقل انسانی و وحی الهی در زندگی ایجاد می کند و «ایمان و تقوا و ولایت و هجرت و توبه» فوریت های زندگی انسانی است و بدون این مایه های حیات، انسان برای همیشه می میرد و از زندگی و طراوت و نشاط و شادابی می ماند. نوآوری بدون این ارزش های آسمانی، مشکل انسان و جهان را حل نمی کند.

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته هفتم: تحول های بنیادی در زندگی انسان در پنج بخش ظهور و بروز دارد:
 
1. تحول عقیدتی.
 
تحول اخلاقی.
 
تحول سیاسی.
 
تحول اجتماعی.
 
تحول رفتاری.
 
وابستگی این تحولات به یکدیگر و تأثیر دو سویه آنها شایان توجه است. «ایمان» مهم ترین تحول عقیدتی و مایه نوسازی اندیشه ها و جهان بینی و اهداف و آرمان های انسان است.
 
«تقوا» مهم ترین تحول اخلاقی و عامل قدرت اراده انسان در برابر امواج سهمگین سقوط اخلاق است.
 
«ولایت اولیای الهی» مهم ترین تحول سیاسی و پذیرش نظام مدیریت الهی بر انسان و جهان است.
 
«هجرت» گسستن از نظام کفر و شرک و پیوستن به امّت واحد اسلامی و مهم ترین تحول اجتماعی است.
 
«توبه» و استغفار مهم ترین تحول بنیادی در رفتار انسان و باعث و قرار گرفتن مجدد در مدار تکامل و سوار شدن در قطار فضیلت و اخلاق و عدالت است.
 
انسان این پنج نوع تحول را با کمک عقل انسانی و وحی الهی در زندگی ایجاد می کند و «ایمان و تقوا و ولایت و هجرت و توبه» فوریت های زندگی انسانی است و بدون این مایه های حیات، انسان برای همیشه می میرد و از زندگی و طراوت و نشاط و شادابی می ماند. نوآوری بدون این ارزش های آسمانی، مشکل انسان و جهان را حل نمی کند.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه