پنجشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۱ ۲۹
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXYsdiy2YfYp9mKINmG2YjYotmI2LHZiiDZhtmD2KrZhyDYtNi02YU=

مرزهای نوآوری نکته ششم

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. نکته ششم: از دیدگاه علمی فلسفی، اخلاقی، هر تحولی را نمی توان نوآوری نامید. گاهی تحول گامی به سوی آرمان و اهداف محسوب می شود. گاهی در جازدن و حرکت دورانی شناخته می شود و گاهی عقبگرد و ارتجاع و پسرفت است. اگر اهداف و آرمان های روشن نباشد، یا مقصد و مقصود اشتباه به فرد و جامعه معرفی گردد، راهی برای شناخت نوآوری و پیشرفت و ارتجاع وجود ندارد. و گاه به خیال رسیدن به «دروازه تمدن بزرگ» درب های جهنم وابستگی و فساد و فقر و تبعیض را در برابر ملت می گشایند و به جای نوآوری تاریخ را دوهزار و پانصد سال به عقب می کشند.

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته ششم: از دیدگاه علمی فلسفی، اخلاقی، هر تحولی را نمی توان نوآوری نامید. گاهی تحول گامی به سوی آرمان و اهداف محسوب می شود. گاهی در جازدن و حرکت دورانی شناخته می شود و گاهی عقبگرد و ارتجاع و پسرفت است. اگر اهداف و آرمان های روشن نباشد، یا مقصد و مقصود اشتباه به فرد و جامعه معرفی گردد، راهی برای شناخت نوآوری و پیشرفت و ارتجاع وجود ندارد. و گاه به خیال رسیدن به «دروازه تمدن بزرگ» درب های جهنم وابستگی و فساد و فقر و تبعیض را در برابر ملت می گشایند و به جای نوآوری تاریخ را دوهزار و پانصد سال به عقب می کشند.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه