پنجشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۶:۲۹ ۲۷
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXYsdiy2YfYp9mKINmG2YjYotmI2LHZiiDZhtmD2KrZhyDZvtmG2KzZhQ==

مرزهای نوآوری نکته پنجم

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. نکته پنجم: نوآوری حقیقت ثابت، با چهارچوب مشخص استاندارد شده نیست و نسبت به اشخاص و دانش ها و صنایع و قوانین و پدیده ها تفاوت داد. برای کسی که بر قله ایستاده، اگر به داخل دره سقوط کند، نوآوری تحقق نیافته است. امّا برای کسی که راه را نیافته، پیدا کردن مسیر، خود یک اقدام برجسته و نوآوری است.

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته پنجم: نوآوری حقیقت ثابت، با چهارچوب مشخص استاندارد شده نیست و نسبت به اشخاص و دانش ها و صنایع و قوانین و پدیده ها تفاوت داد. برای کسی که بر قله ایستاده، اگر به داخل دره سقوط کند، نوآوری تحقق نیافته است. امّا برای کسی که راه را نیافته، پیدا کردن مسیر، خود یک اقدام برجسته و نوآوری است.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه