چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۴ ۲۵
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXYsdiy2YfYp9mKINmG2YjYotmI2LHZiiDZhtmD2KrZhyDahtmH2KfYsdmF

مرزهای نوآوری نکته چهارم

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. نکته چهارم: برای نوآوری راستین هم گذشته را به خوبی باید شناخت و هم آینده را به خوبی باید ترسیم کرد. نوآوری حرکت از وضعیت موجود به سوی آرمان مطلوب است. نوآوری اگر حساب شده و سنجیده و آگاهانه نباشد، به جای آنکه فرد و جامعه و نهاد ها را به سوی اهداف عالی و ارزشی پیش برد، به ارتجاع و عقبگرد و انحراف می کشد و گاهی نوآوری ها ابداع نیست، بدعت است.

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته چهارم: برای نوآوری راستین هم گذشته را به خوبی باید شناخت و هم آینده را به خوبی باید ترسیم کرد. نوآوری حرکت از وضعیت موجود به سوی آرمان مطلوب است. نوآوری اگر حساب شده و سنجیده و آگاهانه نباشد، به جای آنکه فرد و جامعه و نهاد ها را به سوی اهداف عالی و ارزشی پیش برد، به ارتجاع و عقبگرد و انحراف می کشد و گاهی نوآوری ها ابداع نیست، بدعت است.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه