چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۳ ۴۲
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXYsdiy2YfYp9mKINmG2YjYotmI2LHZiiDZhtmD2KrZhyDYs9mI2YU=

مرزهای نوآوری نکته سوم

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. سوم: نوآوری از نگاه فقهی به احکام پنچ گانه قابل تقسیم است: نوآوری های واجب. نوآوری های مستحب. نوآوری های حرام. نوآوری های مکروه. نوآوری های مباح و آزاد. مهم آن است که نوآوری بر اساس موازین عقل و وحی سنجیده شود وقبل از هر گونه نوآوری و اتلاف انرژی و وقت و سرمایه عمومی و خصوصی، مشروعیت و مقبولیت آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و نوآوری های واجب از حرام بازشناسی شود.

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته سوم: نوآوری از نگاه فقهی به احکام پنچ گانه قابل تقسیم است:
 
نوآوری های واجب.
 
نوآوری های مستحب.
 
نوآوری های حرام.
 
نوآوری های مکروه.
 
نوآوری های مباح و آزاد.
 
مهم آن است که نوآوری بر اساس موازین عقل و وحی سنجیده شود وقبل از هر گونه نوآوری و اتلاف انرژی و وقت و سرمایه عمومی و خصوصی، مشروعیت و مقبولیت آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و نوآوری های واجب از حرام بازشناسی شود.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه