چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ ۴۹
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXYsdiy2YfYp9mKINmG2YjYotmI2LHZiiDZhtmD2KrZhyDYr9mI2YU=

مرزهای نوآوری نکته دوم

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. نکته دوّم: نوآوری انواع و ابعاد گوناگون دارد، که به تعداد دانش ها، گرایش های علمی، نهادها، روش ها و فلسفه ها، قابل تفکیک و دسته بندی است و در اینجا فهرستی از ابعاد و انواع نوآوری تقدیم می شود. این فهرست آفاق اندیشه و عمل را روشن تر می کند و به برنامه ریزان و اندیشمندان و پیشگامان «نوآوری و شکوفایی» و عمل یاری می رساند. 1. نوآوری در اندیشه. 2. نوآوری در اخلاق. 3. نوآوری در رفتار. 4. نوآوری در نگاه. 5. نوآوری در در پژوهش. 6. نوآوری در نگارش. 7. نوآوری در آموزش. 8. نوآوری در اطلاع رسانی. 9. نوآوری در عادات فردی. 10. نوآوری در آداب اجتماعی. 11. نوآوری در تولید. 12. نوآوری در خدمات. 13. نوآوری در توزیع. 14. نوآوری در اهداف. 15. نوآوری در وظایف. 16. نوآوری در سیاست ها. 17. نوآوری در برنامه ریزی. 18. نوآوری در قانون گذاری. 19. نوآوری در قوه قضائیه. 20. نوآوری در دستگاه های اجرایی و تک تک ادارات.

نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته دوّم: نوآوری انواع و ابعاد گوناگون دارد، که به تعداد دانش ها، گرایش های علمی، نهادها، روش ها و فلسفه ها، قابل تفکیک و دسته بندی است و در اینجا فهرستی از ابعاد و انواع نوآوری تقدیم می شود. این فهرست آفاق اندیشه و عمل را روشن تر می کند و به برنامه ریزان و اندیشمندان و پیشگامان «نوآوری و شکوفایی» و عمل یاری می رساند.
 
1. نوآوری در اندیشه.
 
2. نوآوری در اخلاق.
 
3. نوآوری در رفتار.
 
4. نوآوری در نگاه.
 
5. نوآوری در در پژوهش.
 
6. نوآوری در نگارش.
 
7. نوآوری در آموزش.
 
8. نوآوری در اطلاع رسانی.
 
9. نوآوری در عادات فردی.
 
10. نوآوری در آداب اجتماعی.
 
11. نوآوری در تولید.
 
12. نوآوری در خدمات.
 
13. نوآوری در توزیع.
 
14. نوآوری در اهداف.
 
15. نوآوری در وظایف.
 
16. نوآوری در سیاست ها.
 
17. نوآوری در برنامه ریزی.
 
18. نوآوری در قانون گذاری.
 
19. نوآوری در قوه قضائیه.
 
20. نوآوری در دستگاه های اجرایی و تک تک ادارات.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه