چهارشنبه, ۰۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۹ ۶۱
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LLZhtiv2q/ZiiDYrtmE2KfZgg==

زندگی خلاق

نکته مهم این است که باید در برنامهریزی، خود را بهعنوان انسانی که در این جهان زندگی میکند در نظر بگیرید. هر روز عمر را به مفهوم واقعی کلمه، زندگی کنید و از گرفتاریهای زندگی ترسی به دل راه ندهید.

 سالهای زندگی خلاق باید از قبل پیشبینی شود ـ مهم نیست که چند سال از عمر خود را پشت سر گذاشتهاید ـ برنامهای برای زندگی خود بریزید. مهم این است که همین حالا دستبه کار شوید.
 
نکته مهم این است که باید در برنامهریزی، خود را بهعنوان انسانی که در این جهان زندگی میکند در نظر بگیرید. هر روز عمر را به مفهوم واقعی کلمه، زندگی کنید و از گرفتاریهای زندگی ترسی به دل راه ندهید.
 
زندگی کردن در تمام لحظات عمر را یاد بگیرید. به جزئیاتی که زندگی شما را هیجان میبخشد بهای بیشتری بدهید و بدانید که خوردن نان و نیمرو هم لذتبخش است. باید احساس لذت را در جزئیترین امور زندگی پیدا کنید.
 
سالهای عمر شما، علی رغم مشکلات، محدودیتها و خطرات که البته وجود دارد میتواند پر بار ولذتبخش باشد.اگر این را باور کنید خوشبختی در دو قدمی شماست. افسوس خوردن را فراموش کنید و بدانید که دیگران هم مثل شما شکستها و ناکامیهایی داشتهاند.
 
حال مهمترین نکاتی که در ایجاد زندگی خلاق مؤثر است اشاره میکنیم:
 
- این گام داشتن تصویر ذهنی سالم است. اگر بخشی از زندگی را تلف کردهاید خود را به خاطر آن سرزنش نکنید. باید احساس کنید که انسانی ارزشمند هستید. احساس مثبت داشته باشید و کارهای مفید انجام دهید. باید واضحگرا باشید و با واقعبینی خود را آنطور که هستید در نظر بگیرید و اجاز ندهید که روحیه بدبینی و منفیگرایی بر وجود شما مسلط شود.
 
- برای رسیدن به یک زندگی خلاق، داشتن هدف بسیار مهم است. زندگی مجموعهای از هدفهاست و مسأله، رسیدن به آنهاست. از هدفهایتان غفلت نکنید. هرروزی قدی به جلو بردارید و این پیشرفت روزانه را احساس کنید.
 
در جویبار روان زندگی به حرکت ادامه دهید و برای رسیدن به هدفهایتان تلاش کنید. حرکت کنید. اگر شما به هدف نرسید هدف به شما میرسد. مهم سمت حرکت شماست.
 
واژه هدف برای بسیاری از اشرار حاوی مفهوم منفی است؛ زیرا اغلب با وسواس، فشار روانی، تنش و رقابت با دیگران همراه بوده است. راه رسیدن به هدفتان به خودتان بستگی دارد. میتوانید در طول راه بسیار جدی و منظم باشید و تمام توجهتان را به هدفتان معطوف کنید.
 
- برای توفیق در کارها هیچچیز به اندازه اعتقاد و ایمان به توانستن مؤثر نیست. آن که موفق است ایمان دارد که میتواند موفق شود و شما هنوز این یقین را به دست نیاوردهاید.
 
- در مورد هدفهای کوتاه مدت، واقعبین باشید. هدفهای قابل دسترسی برای خودتان تعیین کنید و دچار دلسردی نشوید. بهتر است در آغاز کار گامهای کوچک و مطمئن بردارید تا اعتماد به نفس پیدا کنید. در مورد هدفها وسواس به خرج ندهید. انعطافپذیر باشید.
 
- مترصد پیروزی باشید و در هر کاری که میکنید تنها به آن بیندیشید. اگر امروز موفق نشدید، اگر علیرغم همه تلاشها امروز به پیروزی نرسیدید از نو شروع کنید و آنقدر مداومت به خرج دهید تا موفق شوید. نیروی خلاق خود را به کار بیندازید و در جهت موفقیت گام بردارید.
 

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه