دوشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۳۶ ۱۲۳
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2YjZitqY2Ycg2q/ZiiDZhdit2YTZhyDYtNmK2LnZitin2YYg2KfYsiDYr9mK2K/ar9in2Ycg2KfZhdin2YUg2KzYudmB2LEg2LXYp9iv2YIg2LnZhNmK2Ycg2KfZhNiz2YTYp9mF

ویژه گی محله شیعیان از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام

فردی که خدمت امام صادق علیه السلام آمده بود از منطقه خودش تعریف می کرد که در آنجا شیعه زیاد است.

فردی که خدمت امام صادق علیه السلام آمده بود از منطقه خودش تعریف می کرد که در آنجا شیعه زیاد است.

حضرت فرمودند: آیا شیعه ها طوری هستند که ثروتمندانشان به خانه فقرا بروند؟
گفت: نه، یک حالت عمومی نیست!
 
فرمودند: آیا طوری هست که اگر کسی قرضی داشت مردم از مال خودشان قرض او را بپردازند؟
گفت: نه، به این عمومیت نیست.
 
حضرت فرمودند: آیا اگر کسی لباس، خانه و یا غذا نداشت طوری هست که ثروتمندان داوطلبانه آنها را تأمین کنند؟

گفت: نه.

با گفتن این پاسخ امام به ایشان فرمودند: شما اسمتان را شیعه نگذارید.

نوع:
No Cache
Gt: 0.98768393198649
Qt: 0.44935536384583