دوشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۳۶ ۱۱۶
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
ویژه گی محله شیعیان از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام

ویژه گی محله شیعیان از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام

فردی که خدمت امام صادق علیه السلام آمده بود از منطقه خودش تعریف می کرد که در آنجا شیعه زیاد است.

فردی که خدمت امام صادق علیه السلام آمده بود از منطقه خودش تعریف می کرد که در آنجا شیعه زیاد است.

حضرت فرمودند: آیا شیعه ها طوری هستند که ثروتمندانشان به خانه فقرا بروند؟
گفت: نه، یک حالت عمومی نیست!
 
فرمودند: آیا طوری هست که اگر کسی قرضی داشت مردم از مال خودشان قرض او را بپردازند؟
گفت: نه، به این عمومیت نیست.
 
حضرت فرمودند: آیا اگر کسی لباس، خانه و یا غذا نداشت طوری هست که ثروتمندان داوطلبانه آنها را تأمین کنند؟

گفت: نه.

با گفتن این پاسخ امام به ایشان فرمودند: شما اسمتان را شیعه نگذارید.

نوع: