شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۰:۱۳ ۹۹
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2YbZgti0INmG2YfYp9iv2YfYp9mKINii2YXZiNiy2LTZiiDZhdit2YTZhyDYr9ixINit2YQg2YXYs9in2KbZhCDZhdit2YTYp9iq

نقش نهادهای آموزشی محله در حل مسائل محلات

امروزه اراده و خواست مردم است که انجام مشارکت را در یک جامعه با معنی می سازد و این امر زمانی تحقق پیدا می کند که عوامل آگاهی دهنده مشارکت و در واقع حوره آموزش در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اجتماعی محلات  مشهد، مشارکت های مردمی، نشانه درک مردم از تعلیم و اهمیت آن در جهان معاصر و تمدن کنونی به شمار می آید. چنانچه انسان ها از نحوه مشارکت و نیاز به آن اطمینان حاصل نمایند قطعا در آن شرکت کرده و به همین سبب نهادهای آموزشی نقش ویژه ای در جلب مشارکت ایفا می کنند.هر چند حل مشکلات و نیازهای آموزشی بدون مشارکت مردم ممکن نیست اما نهادهای آموزشی و اقدامات آنان نیز در در زمینه جلب و تقویت مشارکت های مردمی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها و همچنین حل مسائل محله بسیار حائز اثر می باشند.

نهادهای آموزشی باید در کنار آموزش های رسمی و کلاسیک و برنامه ریزی شده در زمینه مهارت های اجتماعی و نحوه مشارکت دانش آموزان به صورت عملی برنامه ریزی کند. دانش آموزان و جوانان زمانی مفید هستند که بتوانند مسائل اجتماع را از طریق ایفای نقش درست حل کنند. یکی از پدیده هایی که می تواند نقش جوانان را در حل مسائل جامعه کاربردی کند شکل گیری تفکر مشارکتی در آنان است. بنابراین نهادهای آموزشی باید با طرح ریزی سازوکارهایی به نهادینه کردن تفکر مشارکتی کمک کنند.

الگوهای آموزشی مشارکتی از دو بعد به فرهنگ مشارکت کمک می کند، از یک طرف آموزش جمعی شده و دانش آموزان از همدیگر یاد گرفته و به هم یاد می دهند و از طرف دیگر روش های جمعی کار کردن را در عمل یاد می گیرند و تعامل این دو فرآیند آنها را برای زندگی اجتماعی و سازمانی آماده می کند.

نهادهای آموزشی می توانند با رویکرد تحقیق و پژوهش، راهگشای مشکلات جامعه و در سطح خرد، مسائل محله باشند. برای اینکه نهادهای آموزشی در این زمینه توفیق پیدا کنند باید با ساز و کارهایی باعث نهادی شدن تفکر مشارکتی شوند که از این جمله می توان به دانش آموز محور بودن آموزش، اجرا و پیاده سازی روش های جمعی و گروهی در آموزش، طراحی نظام مدیریت کیفیت فراگیر در نظام آموزشی، طراحی نظام چرخش شغل، طراحی نظام پیشنهادات، آموزش تقویت مسئولیت پذیری اشاره کرد.

امید است شوراها و نهادهای آموزشی در سطوح مختلف با همکاری و همگامی اولیا و جوانان و استفاده از کلیه امکانات و منابع بتوانند گام های موثری در راه ارتقا سطح محلات و رفه مشکلات آن بردارند.

نویسنده: پروانه رضازاده
نوع:
No Cache
Gt: 1.9894326527913
Qt: 1.9829497337341