• پنج شنبه،23 آبان 1398
 • ورود
 
   
  •  
   منبع خبر :
   تعداد بازدید: 47
   کد: 85943
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
   در نهمین نشست شورای اجتماعی محله دروی عنوان شد؛

   50 میلیون تومان، هزینه جمع آوری زباله های کال دروی

   در بحــث رفــت و روب متاســفانه شــهروندان، شــهرداری را یــاری نمیکننـد و در داخـل شـهر خـاک و نخالـه میریزنـد؛ مـا سـالانه نزدیـک 50 میلیـون تومـان بـرای رفـع اثـرات همیـن زباله هایـی کـه در زیـر پـل یــا کانــال ریختــه میشــود، میپردازیــم؛ بــه عبارتــی شــهرداری بیــش از درآمــدش هزینــه میکنــد.
   50 میلیون تومان، هزینه جمع آوری زباله های کال دروی

   نهمین نشسـت شـورای اجتماعـی محله دروی در پایـگاه بسـیج مسـجد پیغمبـر(ص) برگـزار شـد. در این نشسـت افزون بــر پرداختــن بــه مشــکلاتی چــون مــواد مخــدر و گروه هــای منحــرف و کمبــود فضــای ســبز و وضعیــت رفــت و روب، حاضــران دربــاره اهمیــت ترویـج ازدواج آسـان نیـز گفتگـو کردنـد.

   راه اندازی ستاد ازدواج آسان، مستلزم یاری نیکوکاران است
   در آغـاز، فاطمه رسـتمی دبیر شـورا عنـوان کرد: مـا در مورد ازدواج آسـان بسـیار تـلاش کـرده ایـم و فعالیت هایـی هـم انجام شـده؛ ماننـد برگزاری کلاس و ارائـه مشـاوره بـرای زوج هـا. همچنیـن مـن پیشـنهاد کـردم کـه سـتاد ازدواج آسـان تأسـیس شـود ولـی فعلا نیکـوکاری در ایـن زمینـه مراجعـه نکـرده اسـت. از سـویی رایزنـی کـرده ایـم تـا مشـاورانی صرفـا بـا مبلـغ 1000 تومـان بـه جوانـان مشـاوره دهنـد.

   بحث مسکوت ازدواج آسان
   سیدهاشـم خنـدان، نماینـده کسـبه بـا بیـان اینکـه بـرای ایجـاد سـند توسـعه ای کـه بـه درد مـردم محلـه بخـورد بایـد سـعی و تـلاش بیشـتری شـود، افـزود: واقعیـت ایـن اسـت کـه ویرایـش سـند دیـر انجام می شـود و بـه ایـن راحتـی نیسـت کـه مـردم و کسـبه خیلـی از چیزهـا را دریابنـد؛ دلیلـش هـم ایـن اسـت کـه مـردم ظاهـر امـر را می بینند.
   وی خاطرنشـان کـرد: فرهنـگ مـورد نظـر را باید کم کم در محلـه نهادینه کـرد نـه اینکـه یکبـاره کار را آغـاز و یکبـاره هـم تمـام کنیـم! متاسـفانه بحـث ازدواج آسـان در محلـه مسـکوت مانـده اسـت کـه بـرای ترویـج آن مـی شـود از ظرفیتـی چـون خیریـه الزهـرا(س) اسـتفاده کـرد.

   معصومــه مقدسی نماینــده بانــوان خواسـتار برخــورد بــا فرقــه هــای انحرافـی شـد و اضافـه کرد: مـردم ایـن منطقـه شـهروندانی کم برخوردار هسـتند و چنـان کـه بـزرگان دیـن مـا فرمـوده انـد اگـر فقـر از دری وارد شـود ایمـان از در دیگـر خـارج مـی شـود؛ بنابرایـن بایـد بـرای رفـع فقـر و در نتیجـه مقابلـه بـا انحرافـات فکـری بیشـتر کوشـید.

   لزوم برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر
   جـواد کارآمـد نماینـده تشـکل ها نیـز دربـاره سـند توسـعه محلـه گفـت: چـون ظرفیت هـای فرهنگـی مـردم در ایـن منطقـه فـراوان اسـت، کافـی اســت جرقــه فعالیتــی فرهنگــی زده شــود تــا جوانــان پــای کار بیاینــد؛ چنـان کـه در حـال حاضـر 80 درصـد کارهـای فرهنگـی را جوانـان محل بـه دسـت گرفتـه انـد. وی خواهـان توجـه بیشـتر بـه مسـئله مـواد مخـدر شـد و تصریـح کـرد: بســیاری از معضـلات محلــه بــه ویــژه درمــورد جوانــان از مــواد مخــدر نشــئت مــی گیــرد و بایــد بــا توزیــع کننــدگان آن برخــورد کــرد. ایـن نماینـده اظهـار کـرد: به نظـر مـن شناسـایی کانـون هـای تاثیرگذار بـر ابعـاد سـامت جوانـان ماننـد خانـواده و محل تحصیـل و همسالان و رسـانه هـا امـری ضـروری اسـت. همچنیـن ارائـه خدمـات ویـژه سـامت بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای ســامت روحــی و روانــی جوانــان الزم اســت.
   وی بیــان کــرد: بــرای پیشــگیری از آســیب ها میتــوان کلاسهـای مشــاوره برگــزار کــرد و دیگــر اینکــه بــا توجــه بــه بــودن جوان های دم بخــت در خانــواده هــا ضــروری اســت کــه بحــث ازدواج آســان جــدی گرفتـه شـود. در برخـی مسـاجد ماننـد مسـجد امـام موسـی کاظـم(ع) بانـوان پایگاهـی بـرای فعالیـت در زمینـه ازدواج آسـان تشـکیل داده انـد و هیئـت امنـا هـم در ایـن زمینـه تـلاش خـود را کـرده انـد امـا شـاید دلیل کـم کاری شـورا کمبـود بودجـه و راهکارهایـی اسـت کـه از گرداننـدگان شــورا انتظــار داریــم.

   نمایندگان شورا گروههای منحرف را معرفی کنند
   امیررضــا مولایــی نماینــده دادگســتری خواهــان معرفــی جلســات گروه هـای انحرافـی بـه وسـیله اعضـای شـورا شـد تـا اقدامـات لازم بـرای مقابلـه بـا آنهـا صـورت گیـرد. وی همچنیـن معتقـد بـود بـرای تدویـن سـند توسـعه محلـه بـه مطالعـات عمیـق تـر و زمـان بیشـتری نیاز اسـت.
   حســینی تبــار نماینــده پیشکســوتان بــا اعلام رضایــت مردمــی از ســاخت بوســتان خطــی دروی، خواهــان اقدامــی جــدی بــرای ســاماندهی وضعیــت فضــای ســبز و رفــت و روب محلــه شــد.

   هزینه های شهرداری بیش از درآمدش است
   در ایـن نشسـت، مرتضی طهماسـبی رئیس شـورا هـم گفـت: همانگونه کـه قـول داده ایـم در رونـد برنامـه هـای خـود، سـاخت بوسـتان و مجتمع را داریـم و حتـی ملک هایـی هسـت کـه شـهرداری بـه چنـد برابـر قیمـت می خـرد تـا بتوانـد بـرای مـردم فضـای سـبز ایجـاد کنـد. در حـال حاضـر زمین هـای انتهـای محبی خریداری شـده و در دسـتور کار ایجـاد فضای سـبز قـرار گرفتـه اسـت.
   در بحـث رفـت و روب متاسـفانه شـهروندان شـهرداری را یـاری نمی کننـد و در داخل شـهر خاک و نخالـه می ریزند؛ ما سـالانه نزدیـک 50 میلیون تومان برای رفع اثرات همیـن زباله هایی که در زیـر پل یـا کانال ریخته می شـود، میپردازیـم؛ به عبارتی شـهرداری بیش از درآمدش هزینه می کند و امید اسـت شـهروندان فهیم مـا را یاری کنند.

   مصوبه ها

   در پایــان نهمیــن نشســت شــورای اجتماعــی محلــه دروی، دو طــرح خانــواده برتــر (مشــاوره ازدواج آســان) بــا پیشــنهاد معصومــه مقــدس، نماینـده بانـوان و اجتمـاع جـوان و سـامت بـا پیشـنهاد جـواد کارآمـد، نماینده تشکل ها به تصویب رسید.

   کلید واژه ها: دروی - نشست - زباله -
   تعداد بازدید: 47
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
   0 0
   آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
  • اخبار مرتبط
  • گزارش تصویری مرتبط
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 743,168
  تعداد بازدید امروز : 947
  تعداد بازدید دیروز : 927
  آخرین به روزرسانی : 1398/08/22 14:42
 • ارتباط با مدیریت
  آدرس :
  مشهد- میدان امام حسین (ع)- خواجه ربیع 7 - بوستان بهار - سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد - طبقه +1  - اداره شوراهای اجتماعی محلات
  تلفن :05131297336
  فاکس :
  رایانامه :
 • کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه شورای اجتماعی محلات شهرداری مشهد می باشد.